Contact / Cysylltu

How to contact me

*As Parliament has been dissolved as of 3 May 2017 there are no Members of Parliament, until after the General Election. This page was established when I was an MP. You can still contact me regarding any matter you would like assistance with (although my ability to act may be limited), or if you would like to know my views on national political issues.*

Matters that are the main responsibility of the National Assembly for Wales or the Welsh Government will generally be referred to my colleague Vaughan Gething AM. I may also refer your case or query to Councillor colleagues in the Vale of Glamorgan Council or Cardiff Council once new Councils are formed after the local elections on 4 May 2017.

It normally takes me approximately 4 weeks to respond to correspondence (whether email, letter, phone or social media), due to the volume of enquiries I receive – although some urgent cases can be dealt with more quickly. Please be aware that I represent over 75,000 people from St. Mellons to Sully, and receive hundreds of enquiries each week.

Please make sure that when contacting me you include your full name, postal address and phone number, as well as your email address if you have one, as well as other information (if relevant) such as your National Insurance Number and Date of Birth.

Parliamentary protocol requires that I only take up specific cases on behalf of people who live in my constituency.

Email me by clicking this link

Call me: 07526 225 668.

Write to me:

Stephen Doughty
Garley House
17 Newport Road
CARDIFF CF24 0TB

Surgeries

I will not be holding surgeries during the General Election period.

Other ways to get in touch

Tweet me at: @SDoughtyMP  or visit www.twitter.com/@SDoughtyMP

Visit my Facebook page: www.facebook.com/stephendoughty

Or contact me using this form:

Name (required) / Enw: (gofynnol)

Email (required) / Ebost: (gofynnol)

Subject / Pwnc:

Message / Neges:

Please type this code / Mewngofnodwch yr isod er mwyn dilysu eich neges os gwelwch yn dda:
captcha
in this field

 

 

Sut i gysylltu â mi

Yn gyffredinol, bydd materion sy’n brif gyfrifoldeb Cynulliad Cenedlaethol Cymru neu Lywodraeth Cymru yn cael eu cyfeirio at ein haelod Llafur lleol sef Vaughan Gething AC. Yn dibynnu ar natur eich ymholiad, efallai byddaf hefyd am gyfeirio eich achos at sylw fy nghydweithwyr sy’n Gynghorwyr yng Nghyngor Bro Morgannwg neu Gyngor Caerdydd.

Oherwydd nifer yr ymholiadau a gaf, gan amlaf mae’n cymryd tua mis imi ymateb i ohebiaeth (boed hynny’n e-bost, llythyr, ffôn neu trwy’r cyfryngau cymdeithasol) – er y gallaf ymdrin â rhai achosion brys yn gyflymach.  Gofynnaf os gwelwch yn dda i chi gofio fy mod yn cynrychioli dros 75,000 o bobl o Laneirwg i’r Sili, ac felly’n derbyn cannoedd o ymholiadau bob wythnos.

Wrth gysylltu â mi, sicrhewch eich bod wedi cynnwys eich enw llawn, cyfeiriad post a rhif ffôn, yn ogystal â’ch cyfeiriad ebost (os oes gennych un) ac unrhyw wybodaeth berthnasol arall megis eich Rhif Yswiriant Gwladol a Dyddiad Geni.

Mae’n Brotocol Seneddol i ond ymgymryd ag achosion penodol ar ran y bobl sy’n byw yn fy etholaeth i, felly er mwyn gwirio mai myfi ydy eich Aelodau Seneddol  – cliciwch yma.

Gallwch fy ebostio drwy glicio’r ddolen hon

Ffoniwch fi: 07526 225668

Ysgrifennwch ataf:

Stephen Doughty
Garley House
17 Newport Road
CAERDYDD CF24 0TB

Ffyrdd eraill i gysylltu

Trydarwch @SDoughtyMP sef www.twitter.com/@SDoughtyMP

Facebook : www.facebook.com/stephendoughty

Neu gan ddefnyddio’r ffurflen isod:

Name (required) / Enw: (gofynnol)

Email (required) / Ebost: (gofynnol)

Subject / Pwnc:

Message / Neges:

Please type this code / Mewngofnodwch yr isod er mwyn dilysu eich neges os gwelwch yn dda:
captcha
in this field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *