Contact / Cysylltu

How to contact me

You can contact me regarding any matter you would like assistance with, or if you would like to know my views on national political issues.

Matters that are the main responsibility of the National Assembly for Wales or the Welsh Government will generally be referred to my colleague Vaughan Gething AM. I may also refer your case or query to Councillor colleagues in the Vale of Glamorgan Council or Cardiff Council.

It normally takes me approximately 4 weeks to respond to correspondence (whether email, letter, phone or social media), due to the volume of enquiries I receive – although some urgent cases can be dealt with more quickly. Please be aware that I represent over 75,000 people from St. Mellons to Sully, and receive hundreds of enquiries each week.

Please make sure that when contacting me you include your full name, postal address and phone number, as well as your email address if you have one, as well as other information (if relevant) such as your National Insurance Number and Date of Birth.

Parliamentary protocol requires that I only take up specific cases on behalf of people who live in my constituency. To check whether I am your MP – please click here.

Email me by clicking this link

Call me: 02920 444 055 (Constituency Office – NB New number) / 020 7219 5348 (Westminster Office)

Write to me:

Stephen Doughty MP
1 Caspian Point
Cardiff Bay
CARDIFF CF10 4DQ

Or at:

House of Commons
Westminster
LONDON  SW1A 0AA

Surgeries

I hold regular surgeries across the constituency where you can make an appointment to see me in person.

You can find out about the latest surgeries by looking in the South Wales Echo or Penarth Times, or by calling my office on 029 20 444 055. 

Other ways to get in touch

Tweet me at: @SDoughtyMP  or visit www.twitter.com/@SDoughtyMP

Visit my Facebook page: www.facebook.com/stephendoughtymp

Or contact me using this form:

Name (required) / Enw: (gofynnol)

Email (required) / Ebost: (gofynnol)

Subject / Pwnc:

Message / Neges:

Please type this code / Mewngofnodwch yr isod er mwyn dilysu eich neges os gwelwch yn dda:
captcha
in this field

 

 

Sut i gysylltu â mi

Gallwch gysylltu â mi ynglŷn ag unrhyw fater ble bod angen fy nghymorth , neu pe baech am wybod fy safbwyntiau ar faterion gwleidyddol cenedlaethol.

Yn gyffredinol, bydd materion sy’n brif gyfrifoldeb Cynulliad Cenedlaethol Cymru neu Lywodraeth Cymru yn cael eu cyfeirio at ein haelod Llafur lleol sef Vaughan Gething AC. Yn dibynnu ar natur eich ymholiad, efallai byddaf hefyd am gyfeirio eich achos at sylw fy nghydweithwyr sy’n Gynghorwyr yng Nghyngor Bro Morgannwg neu Gyngor Caerdydd.

Oherwydd nifer yr ymholiadau a gaf, gan amlaf mae’n cymryd tua mis imi ymateb i ohebiaeth (boed hynny’n e-bost, llythyr, ffôn neu trwy’r cyfryngau cymdeithasol) – er y gallaf ymdrin â rhai achosion brys yn gyflymach.  Gofynnaf os gwelwch yn dda i chi gofio fy mod yn cynrychioli dros 75,000 o bobl o Laneirwg i’r Sili, ac felly’n derbyn cannoedd o ymholiadau bob wythnos.

Wrth gysylltu â mi, sicrhewch eich bod wedi cynnwys eich enw llawn, cyfeiriad post a rhif ffôn, yn ogystal â’ch cyfeiriad ebost (os oes gennych un) ac unrhyw wybodaeth berthnasol arall megis eich Rhif Yswiriant Gwladol a Dyddiad Geni.

Mae’n Brotocol Seneddol i ond ymgymryd ag achosion penodol ar ran y bobl sy’n byw yn fy etholaeth i, felly er mwyn gwirio mai myfi ydy eich Aelodau Seneddol  – cliciwch yma.

Gallwch fy ebostio drwy glicio’r ddolen hon

Ffoniwch fi: 02920 444 055 (Swyddfa Etholaeth – Dalier Sylw ein rhif newydd ) / 020 7219 5348 (Swyddfa San Steffan)

Ysgrifennwch ataf:

Stephen Doughty AS

1 Caspian Point

Bae Caerdydd

CAERDYDD

CF10 4DQ

Neu :

Stephen Doughty MP

House of Commons

Westminster

LONDON  SW1A 0AA

Cymorthfeydd

Yr wyf yn cynnal cymorthfeydd rheolaidd ar hyd yr etholaeth lle y gallwch wneud apwyntiad i gyfarfod gyda mi.

Gallwch weld rhestr fy nghymorthfeydd diweddaraf yn y South Wales Echo neu’r Penarth Times, neu drwy ffonio fy swyddfa ar 02920 444 055.

Ffyrdd eraill i gysylltu:

Trydarwch @SDoughtyMP sef www.twitter.com/@SDoughtyMP

Facebook : www.facebook.com/stephendoughtymp

Neu gan ddefnyddio’r ffurflen isod:

Name (required) / Enw: (gofynnol)

Email (required) / Ebost: (gofynnol)

Subject / Pwnc:

Message / Neges:

Please type this code / Mewngofnodwch yr isod er mwyn dilysu eich neges os gwelwch yn dda:
captcha
in this field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *